شرکت فاساد مان آلومینیوم

کرتین وال

سیستم دیوار شیشه ای چیست ؟ دو سطح شیشه ای (دوجداره) در کنار هم و با فاصله در قابی از جنس آلومینیوم قرار می گیرند و حاصل کار یک Curtain Wall می شود.این دیواره ها به گونه ای ساخته شده اند که هوا در فضای ما بین دو شیشه جریان پویا دارد.اولین سازندگان این دیوارها ، متخصصان آلمانی بوده اند که هدف اصلی شان محافظت از محیط زیست بوده است.وجود هوا در بین این دو جداره باعث می شود که گرما و سرما به میزان نیاز کاربر تعیین شوند و به نوعی به محیط زیست و کاهش مصرف انرژی کمک می کنند.دو مشخصه اساسی که استفاده از دیوارهای شیشه ای را در سطح ساخت و ساز جهانی و وطنی گسترش داده است.
1-فراهم ساختن امکان ورود نور طبیعی روز
2- امکان رویت منظره بیرون و تهویه مناسب.

طراحی و توسعه : پارادایس وبز